Opetussuunnitelma

Luoteis-Helsingin musiikkiopiston opetussuunnitelma (OPS)

HUOM! Opiston hallitus käsittelee huhtikuussa 2018 uuden opetussuunnitelman. Hallituksen hyväksymä uusi opetussuunnitelma esitellään oppilaille ja huoltajille toukokuussa 2018 ja astuu voimaan 1.8.2018

Luoteis-Helsingin musiikkiopiston opetussuunnitelman pohjana ovat Opetushallituksen 6.8.2002 vahvistamat valtakunnalliset taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet.

1. Toiminta-ajatus

Toiminta-alue ja ylläpitäjä

Luoteis-Helsingin musiikkiopistoa ylläpitää Luoteis-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Musiikkiopiston toimialueena on koko Helsingin kaupungin alue, mutta erityisesti Lassilan, Haagan, Kannelmäen, Malminkartanon ja Pikku Huopalahden asuinalueet.

2. Tehtävä, arvot ja tavoitteet

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto on oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin laajan oppimäärän mukaista perusopetusta sekä järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa.

Opetuksella tuetaan oppilaan tavoitteellista musiikin harrastusta (esiintymiset, tasosuoritukset), oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä (omat edellytykset ja toiveet, luovuus, itsearviointi ja vastuu omasta opiskelustaan ja elämästään) ja oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä ryhmän jäsenenä (yhteismusisointi, musiikin kuunteleminen).

Oppilasta tulee kannustaa esiintymään ja annetun suullisen ja kirjallisen palautteen on tuettava oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Näin lapsista ja nuorista kehittyy musiikkia tuntevia ja harrastavia aikuisia. Opetuksessa huomioidaan kuitenkin myös mahdollinen musiikin ammattiopintoihin valmentautuminen.

Musiikkiopisto järjestää oppilaskonsertteja ja musiikkiproduktioita sekä osallistuu toiminta-alueensa kulttuuritapahtumiin ja musiikkikulttuurin kehittämiseen.

Musiikkiopisto pyrkii toteuttamaan tehtävänsä yhteistyössä mm. päiväkotien, peruskoulujen, seurakuntien, vanhainkotien, yhdistysten ja muiden taiteen perusopetusta antavien laitosten kanssa. Myös kodin ja musiikkiopiston yhteistyötä tulee korostaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Opetuksen toteuttaminen

Oppimiskäsitys

Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö.

Oppilasta pyritään kannustamaan jatkuvaan itsearviointiin, koska oppimisen säätelemisessä on tärkeää, että oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan, tiedostaen niihin sisältyvät vahvuudet ja heikkoudet.

Oppimisympäristö

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto on oppilailleen virikkeellinen kasvuympäristö, jossa vallitsee avoin, rohkaiseva ja turvallinen ilmapiiri. Työntekijöilleen opisto on mielekkään ja tuloksellisen työskentelyn paikka, sekä ympäristölleen kulttuurielämän vaikuttaja.

Oppilaalle annetaan mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Keskeistä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä ja oppilaiden kesken, sekä erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen huomioon ottaminen.

4. Opintoaika

Opintojen kulku

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS (Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus)

Musiikkileikkikoulu 0–7 -vuotiaille
Soitinvalmennus 6–8-vuotiaille

MUSIIKIN PERUSTASO

Musiikin perustasolla oppilaat ovat iältään n. 7-20 vuotiaita. Opintojen kesto on n. 6-10 vuotta, riippuen oppilaan aloitusiästä.

Musiikin perustason opinnoissa käydään omalla soittotunnilla viikottain, osallistutaan yhteismusisointiin ja musiikin perusteiden opintoihin.

Musiikin perustason sisältö:

INSTRUMENTTITAIDOT

Instrumentti- ja lauluopinnot sisältävät seuraavat perusopinnot:

Soitin:

 • Perustaso 1 (1PT)
 • Perustaso 2 (2PT)
 • Perustaso 3 (3PT)

Laulu ja lauluyhtyeet:

 • Perustaso 1 (PT1)
 • Perustaso 2 (PT2)

YHTEISMUSISOINTI

Oman soitto- tai laulutunnin lisäksi oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin osana opintoja. Osallistumiseen vaikuttavat oppilaan aloitusikä, pääaine ja edistymisen nopeus. Yhteismusisointia ovat mm:

 • orkesterit
 • kuorot
 • pienyhtyeet
 • säestyskoulutus
 • vapaasäestys
 • luokkatunnit

MUSIIKIN PERUSTEET

Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan 9-10 vuotiaana.

 1. vuosi 1A
 2. vuosi 1B
 3. vuosi 2A
 4. vuosi 2B
 5. vuosi 3A
 6. vuosi 3B

Perustason opintojen päätteeksi oppilas saa perustason päättötodistuksen.

Opintoja voi tämän jälkeen jatkaa musiikkiopistotasolla, ikäänkuin peruskoulusta lukioon siirtyen.

MUSIIKKIOPISTOTASO

Musiikkiopistotasolla opintoja on mahdollista jatkaa n. 2-4 vuotta musiikin perusopintojen jälkeen. Musiikkiopistotason päättötodistus on musiikin laajan oppimäärän mukaisesti suoritettu tutkinto, jota vaaditaan mm. musiikin ammattiopintoihin pyrittäessä. Musiikin laajan oppimäärän opinnot ovat kuitenkin tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää omaa musiikin harrastustaan ja saada hyvät eväät omatoimiseen elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Sekä musiikin perustasolla että musiikkiopistotasolla on mahdollista opiskella ylimääräisiä kursseja, kuten improvisointi, musiikkiteknologia, sävellys, esiintymistaitoa ym.

Kansanmusiikin opinnoissa improvisointi, säveltäminen ja sovittaminen pyritään toteuttamaan osana opetussuunnitelmaa.  Ylimääräisiä kursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

PÄÄAINEEN I-KURSSI

 • Soitin (MO I)
 • Laulu (MO I)
 • Lauluyhtyeet (MO I )

YHTEISMUSISOINTI

Yhteismusisointia vuosittain

MUSIIKIN PERUSTEET

MO-yhteiset opinnot

valinnainen aine

Musiikin laajan oppimäärän mukaisesti suoritettu musiikkiopistotason päättötodistus.

AIKUISOSASTO

Luoteis-Helsingin musiikkiopistossa on mahdollista opiskella myös aikuisena, mm. laulua. Opintojen kesto on 2-4 vuotta.

PÄÄAINEEN I-KURSSI

Soitin (MO I)
Laulu (MO I)

YHTEISMUSISOINTI

Vuosittain

Musiikin perusteet

Vapaaehtoisesti