fbpx
Luoteis-Helsingin musiikkiopiston logo
Ilmoittaudu nyt syksyn 2024 muskari- ja soitinkaruselliryhmiin!

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää sellaista toimintakulttuuria, jolla opetus ja oppilaitoksen kaikki toiminta pyritään järjestämään yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti sekä oppilaiden että henkilöstön erilaiset tarpeet huomioivalla tavalla.

Luoteis-Helsingin musiikkiopistossa

 • on tilaa erilaisille mielipiteille ja ajatuksille sekä erilaisille toimintatavoille
 • kunnioitetaan muita niin puheissa kuin teoissa
 • jokaisella työntekijällä on oikeus toteuttaa näkemystään työstään, samalla kunnioittaen työpaikan sääntöjä ja työtovereita. 

Oppilasvalinnat

Oppilasvalinnan periaatteet noudattavat oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Oppilasvalinnan perusteet ovat kaikille yhtäläiset ja hakijoiden tiedossa.  

Häirintä ja kiusaaminen

Häirintää ja kiusaamista ei hyväksytä. Opettaja puuttuu oppilaiden epäasialliseen käytökseen tai kiusaamistilanteeseen heti. Opettaja selvittää tilanteen keskustelemalla oppilaiden ja tarvittaessa huoltajien kanssa. Tarvittaessa rehtori voi järjestää keskustelun asianosaisten kesken. Oppilaita rohkaistaan kertomaan opettajalle epäkohdista. 

Jos opettaja havaitsee työntekijöiden välistä häirintää tai kiusaamista, hän on yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun, luottamusmieheen tai rehtoriin. 

Opetus

Musiikkiopiston opetussuunnitelma määrittelee opetustarjonnan ja -järjestelyt. Opetusjärjestelyjä voidaan mukauttaa kohtuullisesti oppilaan tarpeiden mukaan, jotta kaikki oppilaat voisivat osallistua opetukseen. Opetusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti. 

Opintojen arviointi

Arvioinnissa noudatetaan musiikkiopiston opetussuunnitelmaa, joka on laadittu  opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  Arvioinnin perusteet on kirjoitettu auki ja arvioinnin perusteet ovat kaikkien luettavissa. Opettajat noudattavat arvioinnin kriteereitä. Oppimista arvioidaan jatkuvasti ja kannustavasti.

Syrjinnän vaarassa olevat

Oppilaiden erityisen tuen tarvetta voidaan selvittää havainnoimalla arjen sujumista sekä keskustellen. Kaikkien oppilaiden mahdollisuus osallistumiseen pyritään varmistamaan kohtuullisin mukautuksin. Vapaaoppilaspaikkoja ja maksuhuojennuksia pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan.

Opettajien yhdenvertaisuusosaaminen

Oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelma käydään läpi opettajakokouksissa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien saatavilla. Kehityskeskustelussa voidaan käsitellä yhdenvertaisuusosaamisen kehityskohteita. 

Turvallinen toimitila ja saavutettavuus

Musiikkiopiston tilat vastaavat opetuksen tarpeita. Ympäristö on terveellinen ja turvallinen. Turvallisuutta tarkkaillaan jatkuvasti ja puutteet korjataan pian. 

Musiikkiopisto sijaitsee vanhassa toimistorakennuksessa. Hissillä pääsee kolmanteen kerrokseen. Tiloista puuttuu inva-wc.

Turvallinen ja yhdenvertainen työyhteisö

Ketään ei aseteta työyhteisössä epäsuotuisaan asemaan ikänsä, elämänkatsomuksensa, vakaumuksensa, mielipiteensä, etnisen taustansa, kansallisuutensa, kielensä, sukupuolisen moninaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai terveydentilan perusteella.

Tuemme yhteisöllisyyden hyvää kehitystä työyhteisössämme. Otamme ja annamme tilaa kohtuullisesti toiset huomioiden. Tiedostamme tavat, puhetyylit ja eleet arjen kohtaamistilanteissa ja ymmärrämme niiden vaikutuksen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

Toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi

 • henkilöstön ja oppilaiden perehdyttäminen
 • toimintaohjeiden saatavuus
 • seuraamuksista tiedottaminen
 • syrjinnän esiintyvyyden seuranta: kehityskeskustelut, kyselyt
 • syrjinnän vastaisen työn organisointi: työsuojelutoimikunta
 • kohtuulliset mukautukset erityistä tukea tarvitseville

Toimenpiteet syrjinnän lopettamiseksi

 • toimintatavoista sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa
 • oppilaita ja opettajia rohkaistaan puuttumaan ja kertomaan kokemuksistaan
 • Henkilöstöä koulutetaan syrjintätilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Organisoidaan syrjinnän ehkäisytyö.
 • Luodaan työyhteisöön vakiintuneita, tiedostettuja ja yhteisesti hyväksyttyjä menettelytapoja.
 • Työnohjausmahdollisuus järjestetään. 

Jos opistossamme ilmenee tilanteita, joissa havaitset syrjintää, ilmoita siitä:

 • työsuojeluvaltuutettu tietää työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvistä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista
 • luottamusmies opastaa palkka- ja työsuhdeasioissa
 • rehtori keskustelee esimiehenäsi ja apulaisrehtori edellisten lisäksi kaikista työhön kuuluvista asioista

Suunnitelman seuranta

Luoteis-Helsingin musiikkiopiston yhdenvertaisuussuunnitelma on kollegioiden puheenjohtajien ja rehtorin hyväksymä. Suunnitelma on luettavissa luhmo.fi -kotisivuillamme. Koko henkilöstö sitoutuu noudattamaan yhdenvertaisuussuunnitelmaa.